regulamin 

§1 Zapisy ogólne

1. Wszelkie usługi świadczone przez Gabinet Arnika są wykonywane zgodnie z zapisami poniższego regulaminu.
2. Rezerwacja usługi oraz skorzystanie z usługi wykonanej w Gabinecie Arnika jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
3. Nasze dane:

Gabinet kosmetyczny Arnika Klaudia Jędrzejczyk
ul. Borkowska 29e/5 
30-439 Kraków 
NIP: 512457685
REGON: 362860334

 

§2 Umawianie wizyt

1. Klienci mają możliwość zarezerwowania usługi bezpośrednio w Gabinecie Arnika w godzinach pn. 11:00 – 19:00; wt. – pt. 9.00 – 19.00; so. 9:00-14:00, telefonicznie pod numerem 788-221-855, przez stronę internetową: https://gabinetarnika.pl oraz https://booksy.com/pl-pl/101019_gabinet-kosmetyczny-arnika_salon-kosmetyczny_8820_krakow lub przez aplikację Booksy.

2. W razie nieodebrania telefonu, personel gabinetu dokłada wszelkich starań, aby oddzwonić do Klientów w najkrótszym możliwym czasie. 

3. Podczas pierwszej rezerwacji wymagany jest zadatek w wysokości maksymalnie 50% kosztu rezerwowanych usług, który rozliczany jest po wykonaniu usług. 

4. Zadatek przepada, jeżeli wizyta nie zostanie odwołana przynajmniej 24 godziny przed planowanym terminem.

5. Klient, który nie płacił zadatku, w razie nie stawienia się i nie odwołania rezerwacji w czasie krótszym niż 24 godziny (rezerwację należy odwołać telefonicznie) przed zarezerwowanym zabiegiem – przed dokonaniem kolejnej rezerwacji usługi lub usług będzie proszony o dokonanie zapłaty kary umownej w wysokości 50% wartości zabiegu, który nie został odwołany lub został odwołany zbyt późno oraz zadatku o wartości maksymalnie 50% ceny rezerwowanej usługi.

6. Zadatek jest pobierany automatycznie podczas rezerwacji w systemie Booksy w wysokości 50% ceny rezerwowanej usługi dla nowych klientów, a także dla klientów, którzy nie stawili się i nie odwołali poprzedniej wizyty w przeciągu 24h przed umówionym terminem. Dla klientów dokonujących wpłaty zadatku w Gabinecie – istnieje możliwość dokonania płatności gotówką, kartą używając terminala, na konto bankowe o numerze: 24 1050 1445 1000 0090 6950 4463. Klienci rezerwujący telefonicznie, których dotyczy pkt 3 i 5 §2 mogą dokonać płatności zadatku poprzez płatność na konto firmowe, stronie internetowej Gabinetu oraz poprzez link otrzymany od Gabinetu za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS. Płatności na stronie lub poprzez wygenerowany link obsługiwane są przez firmę Przelewy24. Klient ma możliwość dokonania płatności poprzez Blik lub konto bankowe. 

7. W dniu poprzedzającym wizytę Gabinet lub system internetowej rezerwacji Booksy wysyła wiadomość SMS, w której podaje datę i godzinę wizyty oraz prosi o odpowiedź z potwierdzeniem obecności.

8. SMS przypominający jest wysyłany pod warunkiem, że podczas rezerwacji Klient poda numer telefonu kontaktowego. Nie otrzymanie SMS przypominającego nie zwalnia klienta z obowiązku stawienia się na zarezerwowanej wizycie.

9. Spóźnienie powyżej 5 min może skutkować anulowaniem zabiegu.

10. W przypadku opóźnienia zabiegu z winy pracownika gabinetu lub przedłużającej się wizyty poprzedniego Klienta, zabieg będzie wykonany w pełni, bez skracania etapów zabiegowych. Za ewentualne opóźnienia przepraszamy.

11. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany terminu rezerwacji z powodu sytuacji losowej niezależnej od Gabinetu (np. awarii elektrycznej, nagłej absencji pracownika z powodu choroby).

§3 Zasady wykonywania zabiegów

1. Usługi są przeprowadzane z należytą starannością z wykorzystaniem niezbędnych urządzeń, narzędzi, kosmetyków, według wiedzy i umiejętności pracowników, którzy są przeszkoleni do wykonywania zabiegów technicznie i merytorycznie.

2. Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia Pracownika wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu.

3. Zatajanie chorób, schorzeń lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klienta na siebie odpowiedzialności za swoje zdrowie. 

4. Klienci zobowiązani są do poinformowania Pracownika Gabinetu o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.

5. W trosce o zdrowie Pracowników oraz innych Klientów na zabieg należy stawić się w pełni zdrowym. W razie wątpliwości co do bezpieczeństwa przeprowadzenia zabiegu Pracownik ma prawo odmówić jego wykonania.

6. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji, a następnie sterylizacji w autoklawie. Blaty i fotele dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.

§4 Ceny i rabaty

1. Za wykonane usługi obowiązują stawki według cennika dostępnego w gabinecie, na stronie internetowej salonu: https://gabinetarnika.pl oraz na stronie rezerwacji on-line: https://01ef4466.booksy.com

2. Cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego. 

3. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych cen w przyszłości.

4. Podane ceny nie podlegają negocjacji.

5. W gabinecie udostępnia się dwa sposoby płatności: gotówką lub kartą płatniczą.

6. Oferty promocyjne nie łączą się.

§5 Zwroty

1. Klientowi, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Gabinet o swojej decyzji jednoznacznym oświadczeniem (osobiście, telefonicznie lub pocztą elektroniczną).

3. Zwrot otrzymanych od Klienta płatności następuje nie później niż 14 dni od dnia, w którym Gabinet został poinformowany o decyzji Klienta.

4. Uprawnienie powyższe zawarte w pkt. 1 sekcji Zwroty nie przysługuje Klentowi, jeśli okres pozostały do wykonania usługi wynosi mniej niż 24 godziny. Po tym czasie Klient utraci prawo odstąpienia od umowy, a zadatek stanie się bezzwrotny zgodnie z §2 pkt 4 regulaminu.

 

§6 Wizyta VIP

1. Wizyta VIP jest usługą w 100% przedplaconą. 

2. Klient od umowy zawieranej na odległość, jak i poza Gabinetem ma prawo odstąpić od niej w ciągu 14 dni bez podawania przyczyny. Odstąpienie od umowy powoduje, że środki przekazane w formie przedpłaty zostaną w pełni zwrócone do 14 dni. 

3. Klient może dokonać również zmiany terminu wizyty VIP bezpłatnie telefonicznie do 72h przed zabiegiem.

4. Wizyta VIP jest wykonywana przez 2 lub 3 pracowników, w związku z tym nie ma możliwości bezpłatnego odwołania rezerwacji, jeśli do zabiegu pozostało mniej niż 72h i przedpłata staje się bezzwrotna.

5. Termin rezerwacji po dodaniu przez Klienta do koszyka zostania zablokwany przez 15 minut w celu umożliwienia sfinalizowania transakcji i dokonania płatności. Uprzejmie informujemy, że w przypadku nie dokonania płatności rezerwacja nie zostaje potwierdzona. 

6. Klienci, którzy dokonają rezerwacji wizyty VIP telefonicznie zostaną poproszeni o dokonanie przedpłaty w wysokości 100% ceny usługi poprzez link generowany w systemie i obsługiwany przez Przelewy24. Link zostanie przesłany klientowi SMSem lub emailem. Płatności można dokonać Blikiem lub szybkim przelewem. Prosimy o dokonanie płatności w przeciągu 2h od otrzymania linku. Prosimy uważnie sprawdzić dane. Pierwsza strona (generowana przez Przelewy24) zawiera nazwę naszego gabinetu, Państwa dane dotyczące wizyty, a także jej datę. Po zatwierdzeniu nastąpi przekierowanie na stronę płatności. Po dokonaniu płatności rezerwacja zostaje automatycznie potwierdzona.

 

§7 Reklamacje

1. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej poprzez przesłanie jej na adres: recepcja@gabinetarnika.pl lub pisemnej na adres siedziby firmy:
Gabinet kosmetyczny Arnika
ul. Borkowska 29e/5
30-439 Kraków

2. Reklamacja Klienta zostanie rozpatrzona do 14 dni od powzięcia o niej informacji. Klient zostanie powiadomiony o rozpatrzeniu reklamacji drogą elektroniczną.

3. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, telefon, adres e-mail, datę złożenia rezerwacji, datę zabiegu oraz szczegółowy opis składanych zastrzeżeń.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje są niepełne lub dla potrzeby pełnego wyjaśnienia Gabinet wystąpi o ich uzupełnienie, czas rozpatrzenia reklamacji ulega przedłużeniu do momentu uzupełniania danych przez Klienta składającego reklamację.

5. Gabinet rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Gabinet może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od dokonanej rezerwacji,  jesli reklamacja dotyczy zadatku, 30 dni od wizyty, jeśli reklamacja dotyczy zabiegu.

6. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail wskazany w samej reklamacji.

§8 Postanowienia końcowe

1.Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Gabinetu są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do zaleceń personelu. 

2. Za naruszenie postanowień niniejszego regulaminu uważa się również działania lub zaniechania zmierzające do jego obejścia.

3. Wszelkie sprawy nieuwzględnione w regulaminie Gabinetu będą zawsze rozpatrywane z chęcią osiągnięcia kompromisu i porozumienia satysfakcjonującego obie strony, tj. Klienta i Gabinetu.

4. Gabinet zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie rozstrzygają ogólne przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. Aktualna wersja Regulaminu została przyjęta i obowiązuje począwszy od 30.04.2022 r.

Don`t copy text!